رجیستری موبایل برای مسافران واقعی قابل اجراخواهد بود | ایستگاه خبر