آمازون ۴۰۰نفر را در شهر "دنور" استخدام می‌کند | ایستگاه خبر