شب خندق» نویسنده «دیلماج» به نمایشگاه رسید/ جلد دوم از سه گانه «دروازه مردگان» | ایستگاه خبر