مناظرات دانشجویی در کرمانشاه به کار خود پایان داد | ایستگاه خبر