دولت وحدت ملی از مواضع جامعه بین الملل در قبال لیبی ابراز نارضایتی کرد | ایستگاه خبر