پاکستان: به همکاری با ایران برای تقویت اعتماد دوجانبه ادامه می دهیم | ایستگاه خبر