ادامه غیبت ستاره مغضوب فرهاد در تمرینات استقلال | ایستگاه خبر