دانش و علم از نیازهای مهم و اساسی جامعه است | ایستگاه خبر