زورگیران گردن کلفت، ۱۰۰ نفر را خفت کردند | ایستگاه خبر