قیمت خودرو / قیمت نمایندگی و بازار تمام خودروهای وارداتی (پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398) | ایستگاه خبر