قیمت خودرو / قیمت کارخانه و بازار تمام خودروهای داخلی (پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398) / قیمت نیمروز | ایستگاه خبر