به دنبال جنگ نیستیم اما در آمادگی کامل هستیم | ایستگاه خبر