تبریک سردار جلالی به سرداران فدوی و نقدی | ایستگاه خبر