مکان دیدار ترامپ با نخست وزیر ایرلند مورد مناقشه قرار گرفت | ایستگاه خبر