توضیحات معتمد برای عدم صدور روادید انگلیس برای تکواندوکاران هند و ایران | ایستگاه خبر