بنیاد مسکن خانه های سیل زدگان را احداث می کند | ایستگاه خبر