یاد و خاطره شهدا تحت تأثیر مشکلات اقتصادی قرار نگیرد | ایستگاه خبر