رقابت «خانه پوشالی» و «بازی تاج و تخت» برای بدترین فصل پایانی | ایستگاه خبر