ثبت بیش از ۴ هزار اثر از ۱۱۴ کشور در جشنواره فیلم شهر | ایستگاه خبر