زمان و جزئیات مصاحبه دکتری دانشگاه علامه اعلام شد | ایستگاه خبر