تقویت همکاری‌های آموزشی-پژوهشی دانشگاه تهران و اورژانس | ایستگاه خبر