ماجرای توهین نژادپرستانه به ایسما و پاتوسی از زبان ستارۀ مغضوب | ایستگاه خبر