سارق گوشی تلفن همراه خیابان کریمخان دستگیر شد | ایستگاه خبر