برنامه ریزی حج ۹۸ برمبنای آسیب شناسی گذشته | ایستگاه خبر