سوژه شدن عکس عاشقانه وزیر ارتباطات و همسرش | ایستگاه خبر