رئیس شورای نظامی انتقالی سودان وارد قاهره شد | ایستگاه خبر