وضعیت معکوس "چالوس و هزار" نسبت به "فیروزکوه و قزوین - رشت" | ایستگاه خبر