تأخیر در افشای اطلاعات شرکت‌ها کاهش یافته است | ایستگاه خبر