39 کیلوگرم کوکائین از یکی از همراهان نظامی رئیس جمهور برزیل کشف شد | ایستگاه خبر