دانش آموزان خلخالی در مسابقات استانی درخشیدند | ایستگاه خبر