مخالفت چین با اعمال تحریم های یکجانبه اقتصادی آمریکا علیه دیگر کشورها | ایستگاه خبر