اوضاع افغانستان‌ محور رایزنی مقامات ازبکستان و آمریکا | ایستگاه خبر