فاش شد ؛ دلیل اصلی رقم درخواستی کاررا بیش از دوبرابر رقم پیشنهادی پرسپولیسمنتفی شدن حضور کاررا در پرسپولیس | ایستگاه خبر