ورود هیات ها به محل برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در وین | ایستگاه خبر