خودرو دارای سرنشین بی حجاب به پارکینگ می رود | ایستگاه خبر