تمرکز تئاتر در تهران فرصت را از جوانان استان‌ها گرفته است | ایستگاه خبر