امروز یک مرحله پیروزی با دشمن را پشت سرگذاشته‌ایم | ایستگاه خبر