لزوم تشکیل کارگروه‌های "تغذیه" و "خوابگاه" در دانشگاه‌های علوم پزشکی | ایستگاه خبر