دست به ماشه، آماده راه‌اندازی بازار متشکل ارزی هستیم | ایستگاه خبر