خوشحالیم از پرسپولیس یک امتیاز گرفتیم | ایستگاه خبر