استشمام گاز منوکسیدکربن ۱۲ نفر را در بافت مسموم کرد | ایستگاه خبر