همایش بررسی راهکارهای کاهش اسیدپاشی در ایران | ایستگاه خبر