جوادی آملی: کشور ما در میدان مین است و به لطف الهی در امنیتیم | ایستگاه خبر