صدها نفر از جامعه پزشکان در رام الله تظاهرات کردند | ایستگاه خبر