صدور مجوز ساخت و ساز غیرقانونی جدید در کرانه باختری | ایستگاه خبر