هشدار نسبت به نفوذ تروریسم از افغانستان به کشورهای سازمان همکاری شانگهای | ایستگاه خبر