اروپا در آستانه اعلام وضعیت «اضطرار اقلیمی» | ایستگاه خبر