همکاری همراه اول با ۱۳ شرکت برای حمایت از تولید داخلی | ایستگاه خبر