صدور بارنامه برای وانت بارها به‌زودی الکترونیکی می‌شود | ایستگاه خبر