وزارت ارتباطات برای اتصال اینترنت گوشی همراه در انتظار مجوز نهادهای امنیتی است | ایستگاه خبر